Stowarzyszenie Pracodawców Zatrudniających Cudzoziemców w Polsce

Z

Promujemy legalną pracę

obcokrajowców wśród pracodawców działających w Polsce

i

Upowszechniamy wiedzę

z zakresu legalizacji pobytu i pracy

p

Dajemy wskazówki

podmiotom planującym zatrudnienie pracowników-obcokrajowców

Współpracujemy

z administracją publiczną opiniując regulacje, rozporządzenia i decyzje

U

Monitorujemy rynek pracy cudzoziemców w Polsce

oraz zmiany przepisów prawa, dotyczącego zagadnień będących przedmiotem działalności stowarzyszenia

Wspieramy polskie firmy

pomagamy w legalnym zatrudnieniu oraz wymieniamy się doświadczeniami związanymi z procesem legislacyjnym cudzoziemców

Cel

Rozmawiając z wieloma specjalistami z zakresu legalizacji zatrudnienia, zauważyliśmy mnóstwo przeszkód związanych ze sprawną legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Chcemy, aby obowiązujące przepisy były bardziej klarowne i sprawiały, że proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców będzie przebiegał bez zbędnych przeszkód, a pracodawcy będą chętniej korzystać z usług i pracy cudzoziemców.

Trudności z legalizacją to tylko niektóre bariery, z którymi borykają się cudzoziemcy w Polsce. Pragniemy wspierać ich także w innych obszarach życia, gdzie niejednokrotnie stykają się z dyskryminacją. Współpracujemy z instytucjami miejskimi i innymi organizacjami pozarządowymi, pomagając cudzoziemcom w aklimatyzacji, integracji i dostępie do edukacji.

Cudzoziemcy mają prawo do poszanowania ich godności i równego traktowania. Stowarzyszenie We!come bierze udział w kampaniach, akcjach i wydarzeniach promujących równość i różnorodność.  

Jednym z najważniejszych punktów naszej misji jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Wspieramy firmy, dla których etyka jest fundamentem ich działalności.

Problemy z zatrudnieniem cudzoziemców:

Q

Brak spójnych kryteriów

przyznawania pozwolenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce

Q

Długie terminy

dostarczania decyzji zezwoleń na pracę typu A – niejednokrotnie proces taki trwa nawet pół roku

Q

Mała przepustowość

konsulatów polskich i urzędów w Polsce

Q

Brak automatyzacji i cyfryzacji

procesów przekazywania dokumentów przez cudzoziemca w celu przeprowadzenia procesu legalizacji pracy oraz informowania o decyzji

Q

Brak standardu

dotyczącego wymaganych dokumentów potrzebnych do zalegalizowania pobytu

Q

Skomplikowany i czasochłonny

proces nostryfikacji dyplomów

Q

Wysoki poziom odmów

przyznania wiz pracowniczych z krajów azjatyckich

Q

Nieelastyczne podejście

do rozliczania legalnej pracy cudzoziemców (różnorodność uznania za legalnie wykonywaną pracę przy zwiększeniu czasu pracy)

Q

Brak programu

dla obcokrajowców – absolwentów polskich szkół i uczelni wyższych, w podjęciu pracy na terenie Polski

O nas

Stowarzyszenie We!come powstało w 2022 roku z inicjatywy pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce.

Wspieramy Firmy zainteresowane propagowaniem legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce oraz Pracowników – Obcokrajowców, którzy zetknęli się z niesprawiedliwością pracodawców.

Korzyści
z przynależenia do stowarzyszenia we!come:

  • Promocja pracy cudzoziemców w Polsce, a także upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o tych rozwiązaniach.
  • Promowanie i wspieranie podmiotów umożliwiającym pracę cudzoziemców w Polsce.
  • Organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  • Podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, szkolnictwa, jednostek samorządowych i społeczeństwa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, jak również optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach.
  • Podejmowanie działań wspierających promocję polskiego rynku pracy.
  • Prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, w zakresie nowoczesnych rozwiązań HR w tym z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce.
  • Wspieranie rozwoju zabezpieczenia ilości i jakości zasobów ludzkich.
  • Wydawanie opinii, udzielanie konsultacji, sporządzanie analiz, sporządzanie raportów, wydawanie rekomendacji dla administracji publicznej i władzy ustawodawczej w zakresie pracy oraz możliwości wykorzystania zasobów ludzkich innych krajów w Polsce
  • Inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia

Członkostwo

Członkostwo w Stowarzyszeniu We!come to przynależność do grona organizacji, które legalne zatrudniają cudzoziemców.

Członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia między innymi:

Promocję i wsparcie

firm umożliwiającym pracę cudzoziemców w Polsce

Pomoc w legalizacji pracy

cudzoziemców spoza terytorium Unii Europejskiej

Wsparcie rozwoju

zabezpieczenia  ilości i jakości pracowników

Organizację i wspieranie inicjatyw

na rzecz rozwoju legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Jak zostać członkiem stowarzyszenia We!come?

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia

 

Wypełnij deklarację
członkowską

 

Wpisy Blogowe

Nasi partnerzy

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania