Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o przetwarzaniu danych osobowych (t.j. Dz. U. UE. L. 2016.119.1), dalej: „RODO”, oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”).    

Stowarzyszenie We!come przy Alei Grunwaldzkiej nr 411 w Gdańsku.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana Dane Osobowe w celu właściwego świadczenia usług w zakresie wypełnianego przez Państwa formularza oraz przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Administrator zobowiązuje się chronić Pani/Pana Dane Osobowe i prywatność.

 

1. Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:
1)  Pani/Pana imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,
2) jeżeli Pani/Pan skontaktują się z Nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;
3) w niektórych przypadkach preferencje wyszukiwarki internetowej, adres IP, ruch i częstotliwość odwiedzin Pani/Pana na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz dane dotyczące lokalizacji i wykorzystywanych zasobów.

Zbierane dane wykorzystywane są, do zapewnienia usługi jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych, reklamowych, ochrony serwisu i jego użytkowników, jak i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

1)        w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę,

2)        w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,

3)        w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,

4)        w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu(sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora),
 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

 

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z RODO oraz UODO. Pan/Pani decydują o wyrażeniu zgody na powierzenie danych osobowych, nie jest to konieczne, jednak jest niezbędne w związku z realizacją usług wobec Pani/Pana, bez wyrażonej zgody nie będziemy mogli świadczyć usług, którymi Pan/Pani są zainteresowani.

W celach niezbędnych i koniecznych, uzasadnionych przepisami prawa Administrator upoważniony jest do powierzenia danych osobowych organom administracji państwowej, jedynie w przypadkach w których powierzenie danych wynika z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Pani/Pana interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne.

Wyłącznie za zgodą Pani/Pana będziemy przetwarzać dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).

3. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? 

Administrator może przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata od momentu rejestracji poprzez stronę internetową.
W przypadku gdy Pan/Pani zostaną zatrudnieni za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, dane osobowe zostaną przechowywane przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.

 

4. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Tak, jednak nie jest to każdorazowe zachowanie i sposób przetwarzania. Korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), z uwagi na najlepsze świadczenie usług.

W sposób zautomatyzowany dokonujemy m.in.: wyszukiwania list kandydatów oraz kandydatów do pracy, wprowadzania zautomatyzowanych kryteriów, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta.

5. Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Administrator, co do zasady, nie przekazuje i nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, w tym poza granicę Polski. Stwierdzenie wskazane w zdaniu powyżej ulegnie zmianie w chwili przedstawienia oferty związanej z rekrutacją na stanowiska dla zagranicznych klientów. W takim przypadku dane osobowe będą mogły zostać powierzone klientowi wskazanemu w danej ofercie lub podmiotowi/ oddziałowi zagranicznemu podległemu pod określony podmiot. W takim przypadku dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami.

W chwili gdy dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, będą to państwa, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych i prywatności.

6. Prawa przysługujące osobie fizycznej, czyli Kandydatowi, będącemu Użytkownikiem Serwisu.

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych;
 • prawo żądania otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Pani/Pana dane osobowe;
 • prawo do wprowadzenia zmian w Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do aktualizacji lub poprawy tych danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia danych osobowych (w niektórych przypadkach).

Należy wtedy wystosować prośbę do Administratora, który oceni czy jest to zasadne. W przypadku, gdy żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że w tym przypadku świadczenie usług zostanie zaprzestane;

 • prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@stowarzyszenie-welcome.pl adres korespondencyjny: Al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzoru.

Sprzeciwu można dokonać wobec przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, każdorazowo w sposób uzasadniony;

 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych. 

Wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: iod@stowarzyszenie-welcome.pl  oraz bezpośrednio na adres: Al. Grunwaldzka nr 411, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „dot. danych osobowych”.

Na wszelkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone w możliwie jak najkrótszym terminie.

8. Zmiany niniejszej Informacji.

Zmiany niniejszej Informacji będą dokonywane w przypadkach koniecznych i niezbędnych. Wszelkie istotne zmiany komunikowane będą w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Panią/Panem za pośrednictwem adresu e-mail lub innych dostępnych form komunikacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/