Statut Stowarzyszenia Organizacji Zatrudniających Cudzoziemców We!come

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Organizacji Zatrudniających Cudzoziemców We!come”, używa pieczęci „Stowarzyszenia Organizacji Zatrudniających Cudzoziemców We!come” oraz odróżniającego go znaku graficznego. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy We!come. W dalszej części Statutu „Stowarzyszenie” zwane jest “Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Stowarzyszenie może wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, których przedmiot działalności jest identyczny lub zbliżony do działalności Stowarzyszenia.

§5

 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Terenowa jednostka organizacyjna – oddział może posiadać osobowość prawną.
 3. O utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej decyduje Zarząd.
 4. Tworząc terenową jednostkę organizacyjną – oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny.
 5. Firma terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia zawiera nazwę „Stowarzyszenie Organizacji Zatrudniających Cudzoziemców We!come” oraz określenie „jednostka organizacyjna” lub „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

 

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja pracy cudzoziemców w Polsce, a także upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o tych rozwiązaniach
 2. Promowanie i wspieranie podmiotów umożliwiającym pracę cudzoziemców w Polsce.
 3. Organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 4. Podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, szkolnictwie, wśród jednostek samorządu i społeczeństwa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców jak również optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach
 5. Podejmowanie działań wspierających promocję polskiego rynku pracy.
 6. Prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, w zakresie nowoczesnych rozwiązań HR w tym z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych;
 7. Podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce.
 8. Wspieranie rozwoju zabezpieczenia ilości i jakości zasobów ludzkich.
 9. Promocja wykorzystanie pracy tymczasowej dla rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
 10. Wydawanie opinii, udzielanie konsultacji, sporządzanie analiz, sporządzanie raportów, wydawanie rekomendacji dla administracji publicznej i władzy ustawodawczej w zakresie pracy tymczasowej oraz możliwości wykorzystania zasobów ludzkich innych krajów w Polsce
 11. Współdziałanie z organizacjami w innych krajach w celu rozwoju rynku i pozyskiwania partnerów oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbliżone lub komplementarne do celów Stowarzyszenia i wymiana wiedzy i doświadczeń.
 12. Inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób niedochodowy, poprzez:

 1. Budowanie zasobów wiedzy, treści, edukację oraz promocję wykorzystania pracy tymczasowej oraz pracy cudzoziemców w Polsce.
 2. Działalność informacyjną, upowszechniającą legalne formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
 3. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
 4. Opiniowanie regulacji, rozporządzeń i decyzji właściwych Ministerstw i organów administracji publicznej w Polsce oraz Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, organizacji międzynarodowych.
 5. Organizację konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń promocyjnych, konkursów.
 6. Współpracę z administracją publiczną oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 7. Prezentowanie stanowisk i wydawanie opinii dla instytucji i organizacji Unii Europejskiej, władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz Izb Gospodarczych.
 8. Wydawanie certyfikatów i potwierdzanie standardów obowiązujących w zakresie celi Stowarzyszenia.
 9. Działalność doradczą wobec podmiotów prywatnych i publicznych, w zakresie działalności Stowarzyszenia
 10. Udział w projektach badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych finansowanych z UE oraz innych źródeł finansowania.
 11. Monitorowanie rynku pracy cudzoziemców w Polsce w szczególności poprzez analizę wymagań dla zamawianych rozwiązań i podejmowanie odpowiednich działań o charakterze prawnym.
 12. Monitorowanie zmian przepisów prawa, dotyczącego zagadnień będących przedmiotem działalności stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Stowarzyszenie posiada członków:
   1. założycieli
   2. zwyczajnych
   3. wspierających
   4. honorowych
  3. Członkiem założycielem są osoby fizyczne i prawne które podjęły uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia.
  4. Członkowie założyciele mają prawo sprzeciwu wobec przyjęcia w poczet członków osoby fizycznej jak i prawnej. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia powoduje, iż dana osoba nie może zostać do niego przyjęta.
  5. Członkowie założyciele mają prawo sprzeciwu wobec powołania danej osoby do organów stowarzyszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wobec powołania danej osoby do organu stowarzyszenia powoduje, iż dana osoba nie może być powołana do organu stowarzyszenia.
  6. Członkowie samodzielnie założyciele powołują jednego członka Zarządu.
  7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:
   1. złoży deklarację członkowską na piśmie
   2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
   3. nie jest pozbawiona praw publicznych
  8. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później  niż  w ciągu  2 miesięcy  od daty złożenia
  9. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  10. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
  12. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub minimum 7 członków
  13. Członkowie zwyczajni mają prawo:
   1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
   2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
   3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
   4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
   5. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia
  14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
   1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego
   2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
   3. opłacania składek w wysokości deklarowanej podczas przyjęcia do Stowarzyszenia
   4. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
   5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  15. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oprawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
  16. Członkowie wspierający opłacający składki członkowskie mają praw czynne prawo wyborcze.
  17. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
  18. Członkowie honorowi oraz członkowie założyciele są zwolnieni ze składek członkowskich.
  19. Utrata członkostwa następuje na skutek:
   1. pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi
   2. wykluczenia i skreślenia przez Zarząd:
    • za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia lub działalność nieetyczną powodującą utratę zaufania do członka Stowrzyszenia
    • z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
    • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres sześciu miesięcy
    • utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   3. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby
  20. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest

Rozdział IV

§10 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Rada Programowa
 2. Kadencja władz:
  1. kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi o glosowaniu tajnym
  2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi

 

 

 

§11 WALNE ZGROMADZENIE

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie założyciele, członkowie zwyczajni, członkowie honorowi
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze, i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków członkowie informowani są poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pomocą e-maili.
 5. Walne Zebranie Członków (nadzwyczajne) może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania na piśmie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na okres kadencji
  2. uchwalanie zmian statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków
  3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia
  5. uchwalanie budżetu
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  8. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych pokrewnych organizacji
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
  14. podejmowanie uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
  15. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów

 

§12 ZARZĄD

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 2. Zarząd składa się z minimum dwóch osób.
 3. Prezesem Zarządu jest osoba wskazana przez członków założycieli, przy czym nie musi to być osoba wybrana w trybie, o który mowa w § 9 ust. 6.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zgodnie w związku z pełnioną funkcją jeśli Stowarzyszenie dysponuje odpowiednimi środkami.
 7. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. kierowanie i realizacja celów Stowarzyszenia
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku Stowarzyszenia
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
  9. decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
  10. podejmowanie uchwał w sprawie powołania oddziałów.
  11. tworzenie rad programowych, grup roboczych i specjalistycznych na podstawie stosownej uchwały,
  12. powierzenie członkowi Zarządu lub innemu wybranemu członkowi Stowarzyszenia przewodnictwa w radzie programowej, grupie roboczej lub specjalistycznej,
  13. powoływanie komisji i innych ciał doradczych;

 

§13 KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 1 osoby.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
  4. wnioskowanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
  7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
  8. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie
 5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez organ, który dokonał wyboru i po ustaniu członkostwa w
 6. Jeśli ilość członków Komisji Rewizyjnej będzie mniejsza niż wskazana w ust. 2 Zarząd w ciągu 7 dni od dnia kiedy ilość członków Komisji Rewizyjnej będzie mniejsza niż wskazana w ust. 2 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§14 RADA PROGRAMOWA

 

 1. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd na wniosek członków, podejmując decyzję dwuosobowo.
 2. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków.
 3. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 5. opracowanie założeń programu działania Stowarzyszenia i jego aktualizacja,
 6. inicjowanie nowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 7. opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 9. służenie głosem doradczym Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§15 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich
  2. darowizn, spadków, zapisów
  3. dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych
  4. grantów
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Stowarzyszenie może mieć pracowników. Pracownikami mogą być członkowie stowarzyszenia, członkowie władz oraz osoby spoza grona członków stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

§16 JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

 

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
 2. Oddziały terenowe posiadają własną osobowość prawną.
 3. Zasady tworzenia jednostek terenowych:

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie  mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Oddział uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Struktura organizacyjna jednostek terenowych:
  1. Władze oddziału to:
   • Walne Zebranie Członków Oddziału
   • Zarząd Oddziału
   • Komisja Rewizyjna Oddziału
  2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią
  3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5
  4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
  5. Walne Zebranie Członków Oddziału:
   1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź
   2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
    • z własnej inicjatywy
    • na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
    • na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
   4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
    • uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału
    • wybieranie i odwoływanie władz Oddziału
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 • zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
 • podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia
 1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:
  1. Zarząd Oddziału składa się z 2 osób: Prezesa i Wiceprezesa, którzy są wybierani przez Zarząd spośród swoich członków.
  2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje
  3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
   • kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia
   • realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia
   • sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia
   • zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału
   • przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia
   • reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na  zewnątrz  i  działanie  w jego imieniu
   • zgłaszanie informacji    o    zmianie    władz    Oddziału    do    Zarządu Stowarzyszenia
   • decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
  4. Komisja Rewizyjna Oddziału:
   1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
   4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
    • kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
    • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
    • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału
    • wnioskowanie do     walnego     zebrania      członków     o     udzielanie absolutorium Zarządowi
    • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
    • wnioskowanie o    zwołanie     Nadzwyczajnego      Walnego     Zebrania Członków Oddziału
    • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia
   5. Majątek Oddziału powstaje:
 • ze składek członkowskich
 • darowizn, spadków, zapisów
 • dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych
 • odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
 • grantów
 • działalności gospodarczej
 1. Oddział prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Oddziału.
 3. Oddział może mieć pracowników. Pracownikami mogą być członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
  3. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej (Oddziału) posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCZĄCE

§17 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana § 9 ust. 6, § 12 ust. 3 oraz § 14 ust 2 wymaga zgody wszystkich członków założycieli.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku

 

 

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/